Engelli Hakları

ENGELLİ HAKLARI VE AYRICALIKLARI

1 Engelli Kimlik Kartı

1.1 Elde Edilmesi İçin İzlenecek Yol

18/Mart/1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

“Özürlü Kimliği Bilgi Raporu” veren hastanede ya da Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nde doldurulacaktır.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü formların aslını, Sağlık Kurulu Raporunu, tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisini ve iki fotoğrafla birlikte Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na gönderecektir.

Formların ikinci nüshası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde saklanacaktır.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nden Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığı’na ulaşan formlar ve ekler incelenerek bilgisayar ortamında değerlendirilir. Son şeklini almış olan kart postayla engelli vatandaşın adresine gönderilir.

Bu konuda daha geniş bilgi için:
Alo Özdanış: 0 800 314 83 00 veya 0 800 314 83 01

1.2 Engelli Kimlik Kartının Sağlayacağı Yararlar

Engelli birey ;

– Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulur,

– Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilir. (Gelir Vergisi indirimi, engelli kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır),

– Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve engel oranının %40 veya üstü olması halinde %50 indirimden faydalanabilir,

– Havayolları ile seyahat etmesi ve engel oranının %50 veya üstü olması halinde %40 indirimden yararlanabilir,

– Yerel yönetimlerin alacağı kararlar ile belediye otobüslerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilir,

– Sinema, tiyatro vb. faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indirim sağlayabilir,

– Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak engelli istihdamı amacıyla açılan sınavlarda engelini kanıtlamasını sağlar,

– Telsim ve Turkcell tarafından sağlanan %40 indirimden yararlanabilir,

Yukarıdakilere benzer bundan sonra da engelliler için verilecek bütün haklardan yararlanabilir.

1.3 Vergi Reform Kanunu ile Engellilere Sağlanan Haklar
Mevcut uygulamada sakatlık indiriminden sadece ücretliler yararlanmakta iken kabul edilen kanun ile aşağıda belirtilen yararlar sağlanmıştır.

– Ailesinde engelli bulunan ücretlilerin engellilik indiriminden yararlanması,

– Serbest meslek erbabı olarak çalışan engellilerin de engellilik indiriminden yararlanması,

– Ailesinde engelli bulunan serbest meslek erbabı da aynı şartlarla sakatlık indiriminden yararlanması,

– Basit usulde vergilendirilen engellilerden ücretli duruma girmeksizin imalat ve tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan engelliler engellilik indiriminden

yararlanması,

1.4 İndirim Uygulaması Nasıl Yapılır ?

Fonksiyonlarının;

– % 80’ini kaybedenler, birinci derece engelli sayılırlar. Bu kişiler, özel indirim tutarının 8,

– % 60’nı kaybedenler, ikinci derece engelli sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 4,

– % 40’nı üçüncü derece engelli sayılırlar. Bu kişiler özel indirim tutarının 2,

katı tutarında engellilik indiriminden faydalanırlar.

1.5 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca Sağlanan Yardımlar 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında,

İl ve İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla;

– Yoksul ve muhtaç durumundaki,

– Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan ve bu kuruluşlardan aylık geliri olmayan vatandaşları,

– Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı ve üretken olabilecek,

Vatandaşlara kişilere yardımlar yapar.Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan engellilerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısımları da karşılanır. Bu yardımdan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi kişilerin ikamet ettikleri ilde veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gereklidir.

– Nüfus cüzdanı örneği,
– İkametgah belgesi,
– Muhtaç durumda olduklarına ilişkin belge,
– Fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçler için bu cihazı ya da protezi kullanmalarının zorunlu olduğuna dair belge,
– Sağlık Kurulu Raporu ile cihazın ya da protezin fiyatını üç ayrı firmadan alınan proforma fatura.

Başvuru ile ilgili incelemeler vakıf görevlilerince yapılmakta, Vakıf Mütevelli Heyetince değerlendirildikten ve uygun bulunduktan sonra bedeli ödenmektedir.

WhatsApp chat