Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB)”

Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup, erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. En çok bilinen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Otizm’dir. Bu gruptaki diğer bozukluklar;

– Otizm,

– Rett Sendromu,

– Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu,

– Asperger Bozukluğu,

– Atipik Otizm ‘dir.

Bu tanı grubu içerisinde yer alan her yaştaki bireyin gelişimsel özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak kurumumuzca hazırlanmış ve uygulanmakta olan programlar doğrultusunda, “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Tanısı (YGB)” olan bireylere aşağıdaki “Becerileri Kazandırma” ve “Becerileri Artırma” amaçlanmaktadır.

– İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirme,

– Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirme,

– Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirme,

– İletişim becerilerini geliştirme,

– Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanma,

– Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirme,

– Akademik becerilerini geliştirme,

– Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirme.